ТЕХНИКОТЕХНОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРЕДИТНАТА НАДЕЖДНОСТ

Технико-технологичните фактори при оценката на кредитната надеждност са част от задачата на банката по анализа на т. нар. “материални” предпоставки. В тази група освен технологиите на производство и основните технически аспекти в даден проект, се проверяват стопанско-икономически, финансови и екологични аспекти, свързани с предмета на кредитирането.

В съвременната практика на кредитиращите институции в страните с развита пазарна икономика при посочените анализи интересът се ориентира не само и не толкова към минали периоди за вземане на бързи кредити онлайн, колкото към възможностите на кредитоискателя да реализира висока ефективност в дейността си и да печели занапред. От съществено значение при това е иновативността, технологичният потенциал и екологичността на фирмата, съотв. на проекта, за който се иска кредитиране.

От началото на 80-те години в мениджмънта и в изследванията на стратегическия потенциал на фирмите в индустиално развитите държави неизменно главното значение се отдава на продуктите (услугите), които се произвеждат на база нови (авангардни) технологии, които са съобразени с високите екологични норми на закона, съотв. отразяват порасналото обществено съзнание спрямо екологичната проблематика и които са следствие на някакъв вид иновация и т.н. Според представителни изследвания в региона на ЕС, с най-добри пазарни перспективи са фирмите, в чието производство преобладават продукти на “възраст” от 1 до 5 години. При това се изхожда от схващането, че увеличаващият се темп на иновационна динамика в производството и технологиите ще скъсява пазарния “жизнен цикъл” занапред още повече.

Наред с това, може да се очаква още по-строго третиране на въпросите, свързани с екологията не само в съответните национални законодателства, но и в съзнанието на клиентите и партньорите на дадена фирма-кредитоискател. Известно е например, че вземането под внимание, съотв. пренебрегването на едни или други екологични принципи се превръща в мощен фактор при конкуренцията между фирмите в международен мащаб, тъй като умелото отразяване на “еко-фактора” в рекламата може да увеличи потреблението на даден продукт от 20 до 60 процента.

ЗАЩО ИНВЕСТИРАМЕ ?

Инвестираме за това, за да получим повече пари, отколкото би ни донесла определена сума вложена в банката. По-голяма част от хората инвестират в “безопасни” инструменти, например: в банкови сертификати, които ще донесат доход по-нисък от 10% годиишо. Това не е лош интерес, но знаете ли колко бързо ще се увеличат финансовите средства, когато се решите да увеличите вашия годишен доход до 20%? Има ли смисъл за тази цел да се поеме допълнителен риск? Да, поради много проста причина. Инвестирането на десет хиляди лева на 10% след 30 години ще донесе 174.494 лева, а при инвестирането на 20% ще донесе 2.373.763 лева. Разликата е шокираща и ще бъде 2.199.269 лева.
Инвестирането се свежда до две основни стратегии. Първата се редуцира до използването на свиващия се процент, заедно със силата на времето. Втората стратегия използва познаването на пазара.
При използване на първата стратегия, инвестираме в лишени от риск финансови инструменти, например: банкови сертификати, пенсионни полици и други, или в инструменти с малък риск, например: облигации, финансовите инструменти с малък риск са изложени на пазарните колебания на своите цени, но осигуряват по-бързото увеличаване на средствата по сметката поради по-високия процент.
Проанализираме общата сила на времето и силата на свиващия се процент. Допускаме, че банковите сертификати ще ни донесат осемпроцентов доход в годишната скала. Ако инвестираме 10.000 лева в сертификати, състоянието по нашата сметка след пет години ще бъде – 14.693 лева, а след тридесет години – 100.627 лева. Този пример показва силата на времето.
Ако същите тези 10.000 лева взети на кредит инвестираме в облигации, даващи 10% годишно, то след тридесет години средствата по нашата сметка ще се увеличат до 174.494 лева и поради тази причина ще имаме със 73.867 лева повече, отколкото при използването на предишната стратегия. Този пример показва силата на свиващия се процент, като оперираме със същия капитал (10.000 лева) за същия период от 30 години, а разликата се изразява единствено в промяната на размера на процента (от 8% на 10%).
Таблица 1 показва увеличението на инвестициите от 10.000 лева при положение, че процента на дохода е в диапазон от 5 до 26 процента в годишната скала, след 5,10,20 и 30 години. Ако използваме тази таблица за анализирането на по-ранните примери, можем да достигнем до интересни заключения.
Всякакви други форми на инвестиране представляват опити за преодоляване на времето. С други думи, всяка стратегия за купуването на акции и облигации във времето HOSSY и продаването им във времето BESSY или стратегията, базираща се на показателите на пазара, е опит за бързо забогатяване на базата на нашето знание за пазара. Тези стратегии се избират от милиони инвеститори. Някои от тях постигат големи успехи. Според мен някои от инвеститорите са стигнали до големи успехи, инвестирайки дългосрочно, т. е. при използване силата на времето и силата на свиващия се процент, вместо опита за преодоляването на времето.
Коя стратегия избира автора? Използва и двете в зависимост от потребностите на клиентите. Стратегията, базираща се на силата на свиващия се процент е бавна, изисква търпение, но е безопасна и става атрактивна след изминаването на определено време и увеличаването на средствата по нашата сметка. Стратегията за избор на съответното време за инвестиране е особено интересна, но изисква добро познаване на показателите на пазара и здрави нерви.
Младият инвеститор има повече време и във връзка с това може да си позволи да използва стратегията на свиващия се процент. Старият инвеститор има по-малко време и му остава стратегията на опитите, реализирани от него. Това означава, че той трябва да търси такива инвестиции, които му позволяват да спечели повече от 10% в годишната скала.
Възниква въпросът, лесно ли може да се постигне тази цел? Това зависи от избора на инструмента и обсега на печалбата, която сме решили да постигнем. Няма да ни помогне закупуването на безопасни банкови сертификати. Пътят за постигането на тази цел е закупуване на облигации, акции или използване на още по-динамични финансови инструменти, които са свързани обаче с по-голям риск. Даваме си сметка за това, че всеки от инвеститорите има други цели и не винаги иска да поеме по-голям риск. По-долу представяме някои важни финансови инструменти, предлагани от инвестиционните фирми.